Cele gospodarcze chińskiego rządu na 2020 r.
33
26 MAJ 2020
W raporcie z prac rządu przedstawionym 22 maja podczas sesji chińskiego parlamentu XIII kadencji premier Li Keqiang nie określił celu wzrostu gospodarczego ChRL na 2020 r. – stało się to po raz pierwszy od 1990 r. Powodem jest niepewna sytuacja na świecie w związku z pandemią COVID-19. Rząd planuje zwiększenie działań stymulujących gospodarkę, by przede wszystkim ustabilizować sytuację na rynku pracy.
fot. Tingshu Wang/Reuters

Jakie wyznaczono cele?

Najważniejsze cele to ustabilizowanie sytuacji na rynku pracy i uniknięcie obniżenia poziomu życia obywateli. Władze planują stworzenie ponad 9 mln nowych miejsc pracy (najmniej od 2013 r.), utrzymanie stopy bezrobocia w miastach na obecnym poziomie ok. 6% (w rzeczywistości może to być nawet 20%) oraz ożywienie konsumpcji. Dochody ludności mają w tym roku zostać podwojone w stosunku do 2010 r., by zrealizować obietnicę budowy „umiarkowanie zamożnego społeczeństwa”. Rząd zapowiada także wyeliminowanie ubóstwa (liczonego wg chińskich kryteriów), utrzymanie równowagi w handlu zagranicznym i bilansie płatniczym, zmniejszenie energochłonności gospodarki oraz zanieczyszczenia środowiska, a także zapobiegnięcie zagrożeniom mogącym pojawić się w sektorze finansowym. Inflacja ma być utrzymana na poziomie ok. 3,5%. By osiągnąć te cele, rząd planuje m.in. zwiększenie działań stymulacyjnych w gospodarce.

Jakie działania stymulacyjne podejmie rząd?

Rząd przekaże 2 bln juanów (280 mld dol.) władzom prowincji m.in. w celu wsparcia zatrudnienia. Połowa środków ma pochodzić ze specjalnych obligacji celowych nieuwzględnianych w oficjalnym długu publicznym (podobne były stosowane np. w czasie kryzysu azjatyckiego pod koniec lat 90. XX w.), a połowa ze zwiększenia deficytu, który ma wynieść 3,6% PKB, o 0,8 pkt proc. więcej niż rok wcześniej. Prowincje mają wyemitować własne obligacje na kwotę 3,75 bln juanów (525 mld dol.) na finansowanie inwestycji, w tym tzw. nowej infrastruktury, np. sieci 5G. Władze zapowiadają też dalsze cięcia podatków i opłat dla przedsiębiorstw w wysokości ok. 2,5 bln juanów (350 mld dol.), na czym mogą skorzystać też firmy zagraniczne, oraz zwiększanie dostępu do kredytu m.in. poprzez kolejne obniżki stóp procentowych. Rząd chce poprawić sytuację finansową firm, głównie o wysokim zatrudnieniu, przy ograniczonym wpływie wydatków na stan finansów publicznych i utrzymanie wysokiej oceny wiarygodności kredytowej.    

W których sektorach zapowiedziano reformy?

Zapowiedziano trzyletni plan zmian w państwowych przedsiębiorstwach, w tym zwiększenie zaangażowania w nich kapitału prywatnego w ramach tzw. własności mieszanej. Zmienione mają być regulacje wpływające na nierówne traktowanie firm państwowych i prywatnych, np. w dostępie do kapitału. Zostaną wprowadzone ułatwienia w działalności gospodarczej, w tym szerszy dostęp do usług rządowych online. Premier zapowiedział też wzmocnienie systemu ochrony własności intelektualnej i otwieranie kolejnych branż na inwestycje zagraniczne, w tym w sektorze usług, co może być zachętą do utrzymywania w ChRL części globalnych łańcuchów wartości. Pomimo stymulacji gospodarki w okresie pandemii rząd wskazuje na gotowość do szerszego zastosowania mechanizmów rynkowych w długim okresie, co ma zwiększyć konkurencyjność chińskiej gospodarki.

Co plany ChRL oznaczają dla Unii Europejskiej?

Pobudzenie chińskiej gospodarki w wyniku działań stymulacyjnych, w tym wzrost konsumpcji, wpłynęłoby pozytywnie na eksporterów z państw UE. Przyśpieszyłoby tym samym odbudowę unijnej gospodarki. Szybkie odbicie gospodarcze w ChRL będzie jednak trudne do osiągnięcia, m.in. z uwagi na niepewność panującą wśród chińskich konsumentów. Przeprowadzenie choć części z zapowiadanych reform, w tym większego otwarcia na inwestycje w sektorze usług (premier nie wspomniał jednak o zawarciu umowy inwestycyjnej z UE) czy wzmocnienia ochrony własności intelektualnej, także byłoby korzystne dla firm z UE. Jednak po pandemii państwo nadal będzie odgrywało dużą rolę w chińskiej gospodarce, m.in. poprzez stymulowanie jej wzrostu. Pomimo zapowiedzi władz ChRL o wspieraniu wolnego handlu możliwe jest wprowadzanie barier, głównie pozataryfowych, aby chronić osłabione chińskie firmy przed zagraniczną konkurencją.