Ogłoszenie o nieodpłatnym przekazaniu darowiźnie
07 LUT 2022

OGŁOSZENIE O NIEODPŁATNYM PRZEKAZANIU LUB DAROWIŹNIE ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO

POLSKIEGO INSTYTUTU SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH

 

 

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych informuje o możliwości nieodpłatnego przekazania lub darowiźnie zużytych składników majątku ruchomego tj. telefonów stacjonarnych oraz centrali marki Alcatel.

 

 

 1. Nazwa i siedziba darczyńcy:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

ul. Warecka 1a, 00-950 Warszawa

tel. 22 556-80-00

e-mail: pism@pism.pl

adres strony internetowej: www.pism.pl

 

 1. Opis przedmiotu przekazania/darowizny, parametry techniczne i użytkowe:

 

 1. Telefon stacjonarny Alcatel-Lucent model 4019, sztuk 75
 2. Telefon stacjonarny Alcatel-Lucent model 4029, sztuk 2
 3. Telefon stacjonarny Alcatel-Lucent model 4035, sztuk 1
 4. Telefon stacjonarny Alcatel-Lucent model 4039, sztuk 3
 5. Centrala Alcatel-Lucent OmniPCX Office, sztuk 1

 

Stan techniczny: sprzęt używany, sprawny. Posiada normalne ślady użytkowania, użytkowane były w przestrzeni biurowej. Kolor aparatów telefonicznych czarny, centrala telefoniczna czarna z przednim panelem srebrno-szarym. Możliwość mocowania w szafie RACK.

 

 1. Wymienione w pkt. 2 składniki majątku ruchomego mogą być przedmiotem:

 

 1. Nieodpłatnego przekazania na pisemny wniosek jednostki sektora finansów publicznych lub państwowej osobie prawnej, która nie jest jednostką sektora finansów publicznych – wzór wniosku stanowi Załącznik nr 1.
 2. Darowizny na rzecz jednostek sektora finansów publicznych lub państwowych osób prawnych, które nie są jednostkami sektora finansów publicznych oraz na rzecz jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, niebędących jednostkami sektora finansów publicznych oraz fundacji lub organizacji pożytku publicznego, które prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą, sportową lub turystyczną, z przeznaczeniem na realizację ich celów statutowych – wzór wniosku stanowi Załącznik nr 2.

 

 1. Warunki nieodpłatnego przekazania/darowizny:

W przypadku, gdy co najmniej dwie jednostki będą zainteresowane otrzymaniem składnika majątku, w pierwszej kolejności realizowane będą wnioski o nieodpłatne przekazanie, a następnie wnioski o darowiznę. W innym przypadku rozpatrzenie wniosków odnośnie nieodpłatnego przekazania lub darowizny odbywać się będzie zgodnie z kolejnością ich składania (data, godzina).

 

 1. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć przedmiot nieodpłatnego przekazania/darowizny:
 1. Telefony stacjonarne oraz centralę będące przedmiotem przekazania/darowizny można obejrzeć – po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym – w siedzibie Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych przy ul. Wareckiej 1A.
 2. Oględziny przedmiotu przekazania/darowizny można przeprowadzić do dnia 14 lutego 2022 r., od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 15:00
 3. Osobą upoważnioną przez darczyńcę do kontaktu z zainteresowanymi obdarowanymi jest p. Michał Sadurski tel. 502 551 728.

 

 1. Miejsce i termin składania wniosków:

Wnioski, o których mowa w pkt. 3 należy składać do dnia 15 lutego 2022 r. do godziny 17:00 w siedzibie Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych w Warszawie, ul. Warecka 1A w godzinach: 08:00 – 17:00.

 

 1. Wybór obdarowanego oraz możliwość odwołania przekazania składników

 

 1. Decyzję ostateczną w przedmiocie przekazania bądź darowizny podejmie Dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.
 2. Polski Instytut Spraw Międzynarodowych informuje, że zastrzega sobie możliwość odwołania nieodplatnego przekazania bądź darowizny składników majątku ruchomego wymienionych w pkt. 2, bez podania przyczyn.

 

 1. Termin zawarcia umowy przekazania/darowizny:
 1. Obdarowany będzie zobowiązany do zawarcia umowy nieodpłatnego przekazania lub darowizny, niezwłocznie po terminie ogłoszenia wyniku niniejszego postępowania, jednak nie później niż w terminie 7  dni od ogłoszenia wyniku.
 2. Wydanie przedmiotu przekazania/darowizny zostanie dokonane niezwłocznie po zawarciu umowy określonej w ust. 1 powyżej.

 

 1. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych – Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) Polski Instytut Spraw Międzynarodowych informuje, że:

 1. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu przeprowadzenia przekazania/darowizny składników majątku ruchomego, przetwarzane będą dane osobowe.
 2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polski Instytut Spraw Międzynarodowych z siedzibą w Warszawie, ul. Warecka 1a, 00-950 Warszawa;
 3. Za ochronę danych osobowych w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych odpowiada Inspektor Ochrony Danych, e-mail: iodo@pism.pl, tel. 22 556 80 50;
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby odpowiedzialne ze strony Sprzedającego za organizację, przeprowadzenie oraz skuteczne zakończenie przekazania/darowizny.
 5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

 

 

Załącznik nr 1 do ogłoszenia wzór wniosku w sprawie przekazania składnika majątku ruchomego

 

.............................................                                            .......................... dnia…………...

(pieczęć jednostki składającej wniosek)

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

ul. Warecka 1A

00-950 Warszawa

 

 

WNIOSEK

o nieodpłatne przekazanie składnika majątku ruchomego

 1. Nazwa i adres:

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

NIP: ………………………………………………………………....………..    

REGON:…………………………………............................ ………….………….….………..

Tel.: ……………………………………………………………..…………….    

E-mail: …………………………………………………………….………….    

 1. Wskazanie składnika majątku ruchomego:

 

 1. Telefon stacjonarny Alcatel-Lucent model 4019, sztuk 75
 2. Telefon stacjonarny Alcatel-Lucent model 4029, sztuk 2
 3. Telefon stacjonarny Alcatel-Lucent model 4035, sztuk 1
 4. Telefon stacjonarny Alcatel-Lucent model 4039, sztuk 3
 5. Centrala Alcatel-Lucent OmniPCX Office, sztuk 1

 

 1. Okres, na jaki ww. składniki rzeczowe majątku ruchomego będą przekazane*:
 • czas oznaczony ……………………….
 • czas nieoznaczony
 1. Oświadczenie:

Oświadczam, że przekazany składnik rzeczowy majątku ruchomego zostanie odebrany w terminie i w miejscu wskazanym w protokole zdawczo-odbiorczym.

 

 

      …………….……………………………………………………..

   (data i podpis)

*należy zakreślić odpowiednią pozycję

 

Załącznik nr 2 do ogłoszenia

wzór wniosku w sprawie darowizny składnika majątku ruchomego

 

 

.............................................                                            .......................... dnia…………...

(pieczęć jednostki składającej wniosek)

 

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

ul. Warecka 1A

00-950 Warszawa

 

 

WNIOSEK

o darowiznę składnika majątku ruchomego

 1. Nazwa i adres:

………………………………………………………………………………..……

………………………………………………………………………………..……

………………………………………………………………………………..……

NIP: …………………………………………………………............……….. 

REGON:…………………………………............................ ………………….….….…………..         

Tel.: ……………………………………………………….………….…………. 

E-mail: …………………………………………………………….…..……….  

 1. Wskazanie składnika majątku ruchomego:
 2. Telefon stacjonarny Alcatel-Lucent model 4019, sztuk 75
 3. Telefon stacjonarny Alcatel-Lucent model 4029, sztuk 2
 4. Telefon stacjonarny Alcatel-Lucent model 4035, sztuk 1
 5. Telefon stacjonarny Alcatel-Lucent model 4039, sztuk 3
 6. Centrala Alcatel-Lucent OmniPCX Office, sztuk 1

 

 1. Uzasadnienie potrzeb:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Wskazanie sposobu wykorzystania składnika majątku ruchomego:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 1. Zobowiązanie:

Zobowiązujemy się do pokrycia kosztów związanych z darowizną, w tym kosztów odbioru przedmiotu darowizny. Składniki rzeczowe majątku ruchomego zostaną odebrane
w terminie i w miejscu wskazanym w protokole zdawczo-odbiorczym.

 

 

 1. Statut:

W załączeniu kopia statutu.

 

      …………….…………………………………………….

   (data i podpis)