Przetarg na organizację podróży służbowych w 2021 r.
23 PAź 2020

 Świadczenie usług w zakresie wyszukiwania, rezerwacji, zakupu i dostarczania: biletów lotniczych, kolejowych i autokarowych oraz w wyszukiwaniu rezerwacji i zakupie usług zakwaterowania na potrzeby Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych w Warszawie

– w trybie przetargu nieograniczonego. Nr BO-96-03/20.

 

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
 4. Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy
 5. Załącznik nr 3 – Formularz ofertowy
 6. Załącznik nr 4 – Wykaz usług
 7. Załącznik nr 5 – Wzór umowy
 8. Załącznik nr 6 – Wzór oświadczenia o przynależności lub jej braku do tej samej grupy kapitałowej
 9. Załącznik nr 7 – Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych
 10. Odpowiedź na pytanie Wykonawcy z dnia 29-10-2020 r.
 11. Informacja z otwarcia ofert o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp
 12. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej oraz o wykluczeniu wykonawców z postępowania
 13. Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru oferty najkorzystniejszej
 14. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej oraz o wykluczeniu wykonawcy z postępowania z dnia 07-12-2020 r.
 15. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia