Polskie Dokumenty Dyplomatyczne

PDD.PISM.PL


Od 2005 roku Polski Instytut Spraw Międzynarodowych publikuje dokumenty źródłowe dotyczące historii polskiej polityki zagranicznej w latach 1918–1989. Archiwalia publikowane są w kolejnych tomach serii wydawniczej Polskie Dokumenty Dyplomatyczne. Seria PDD, w ramach której ukazało się dotychczas 25 tomów, stanowi polski odpowiednik takich zagranicznych edycji jak Foreign Relations of the United StatesDocuments Diplomatiques FrançaisDocuments on British Foreign Policy czy Akten zur Auswärtigen Politik der Bundesrepublik Deutschland.      

Zgodnie z założeniami opracowanymi przez Komitet Redakcyjny jednocześnie publikowane są dokumenty z okresu II Rzeczypospolitej i Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Władze RP na emigracji będą w centrum zainteresowania redaktorów do 5 lipca 1945 r., po tej dacie – dokumenty wytworzone przez władze urzędujące w Warszawie. Podstawową rolę odgrywają źródła wytworzone przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Ważne są także dokumenty pochodzące z Rady Ministrów i jej kancelarii, korespondencja z ministerstwami, a po 1945 r. – akta partyjne (przede wszystkim z zasobu KC PZPR). 

Polskie Dokumenty Dyplomatyczne to źródła pisane dotyczące stosunków Polski z zagranicą wytworzone przez polskie organy władzy, instytucje publiczne, prasę, partie polityczne i inne organizacje społeczne, jak również dokumenty przechowywane w zespołach archiwalnych tych podmiotów. 

Każdy z tomów obejmuje z reguły jeden rok kalendarzowy (wyjątki stanowią tomy za lata 1919, 1939 i 1945) i zawiera dokumenty dotyczące polskiej polityki zagranicznej w danym roku. Dokumenty składające się na każdy z tomów ułożone są w porządku chronologicznym i – w możliwie pełny sposób – ilustrują całokształt polskiej polityki zagranicznej. Każdy tom poprzedzony jest wstępem autorstwa właściwego redaktora i zaopatrzony w indeks osobowy oraz rzeczowy. 

Dodatkowo w 2009 roku opublikowany został tom Polish Documents on Foreign Policy. 24 October 1938 – 30 September 1939 zawierający przetłumaczone na język angielski najistotniejsze dokumenty ilustrujące działania polskich dyplomatów zarówno w okresie poprzedzającym wybuch II wojny światowej jak i działania podejmowane w pierwszym miesiącu po rozpoczęciu wojny.


Komitet Redakcyjny

Przewodniczący Komitetu Redakcyjnego
dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych
Wiceprzewodniczący Komitetu Redakcyjnego i redaktor naczelny
prof. dr hab. Włodzimierz Borodziej
Członkowie zwyczajni
prof. dr hab. Jerzy W. Borejsza, dr hab. Bogdan Grzeloński, dr Sławomir Dębski, dr. hab. Małgorzata Gmurczyk-Wrońska, dr Magdalena Hułas, prof. dr hab. Marek Kornat, prof. dr hab. Maciej Koźmiński, dr hab. Andrzej Kunert, prof. dr hab. Paweł Machcewicz, dr hab. Piotr M. Majewski, prof. dr hab. Andrzej Paczkowski, prof. dr hab. Adam Daniel Rotfeld, prof. dr hab. Krzysztof Ruchniewicz, dr hab. Małgorzata Ruchniewicz, dr hab. Ryszard Stemplowski, prof. dr hab. Jacek Tebinka, prof. dr hab. Mariusz Wołos, prof. dr hab. Stanisław Żerko

Członkowie ex-officio

dyrektor Archiwum Akt Nowych
dyrektor Archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych
Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych
Zastępca dyrektora Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych

Sekretarz

Piotr Długołęcki


Regulamin subskrypcji PDD

Komunikaty


Tomy w przygotowaniu:

1919 (czerwiec–grudzień) – red. dr Sławomir Dębski

1920 – red. prof. Jan Jacek Bruski

1942 – red. dr Magda Hułas

1943 – red. prof. Jacek Tebinka

1980 (lipiec–grudzień) – red. Piotr Długołęcki

1981 (styczeń–czerwiec) – red. Piotr Długołęcki

1981 (lipiec–grudzień) – red. Piotr Długołęcki

1982 – red. dr hab. Małgorzata Ruchniewicz


Tomy opublikowane: