Polska i Białoruś po rozszerzeniu Unii Europejskiej. Беларусь і Пoльшча пасля пашырэння Еурапейскага Саюза
19 JUL 2005 Books

Publikacja zawiera teksty ekspertów polskich i białoruskich poświęcone stosunkom dwustronnym po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, a szczególnie założeniom i instrumentom polityki UE wobec Białorusi, kwestiom zarządzania granicami a także strategicznemu partnerstwu UE-Rosja oraz dylematom współpracy i integracji Białorusi z Rosją i Unią.

 

Publikacja jest rezultatem współpracy Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych z białoruskim Centrum Studiów Międzynarodowych Państwowego Uniwersytetu w Mińsku.
Jej tematem są stosunki polsko-białoruskie po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej.

Eksperci z obydwu krajów starają się przedstawić założenia i instrumenty polityki UE wobec Białorusi oraz wpływ członkostwa Polski w UE na stan relacji polsko-białoruskich. Ponieważ wpływ na współpracę dwustronną ma także integracja Białorusi z Federacją Rosyjską, rodzą się pytania: czy integrację tę można porównać do procesów zachodzących w Unii Europejskiej? Czy partnerstwo UE z Rosją stanowi zagrożenie, czy szansę dla białoruskiego partnera?

W książce znajdziemy porównanie postrzegania iformułowania wspomnianych problemów przez polskich i białoruskich autorów, co stanowi jej dużą zaletę.

 

Title: Polska i Białoruś po rozszerzeniu Unii Europejskiej. Беларусь і Пoльшча пасля пашырэння Еурапейскага Саюза

Author: Maciej Krzysztofowicz (red.)

Date and place of issue: 2005 Warszawa

Page count: 234

ISBN: 83-89607-35-2

Price: 19

Table of contents: 

Wstęp (s. 7)

Уступ (s. 8)

 

Polska i Białoruś
po rozszerzeniu Unii Europejskiej

Adam Eberhardt
Republika Białoruś a współpraca i integracja w Europie
– przyczyny i konsekwencje izolacji międzynarodowej (s. 11)

Alaksandr Tichamirau
Perspektywy Związku Białorusi i Rosji
w kontekście integracji europejskiej (s. 25)

Uładzimir Snapkouski
Białoruś wobec rozwoju relacji pomiędzy Rosją
i Unią Europejską (s. 37)

Sławomir Dębski
Uwarunkowania i perspektywy strategicznego 
partnerstwa UE–FR (s. 47)

Ernest Wyciszkiewicz
Plan działania dla Białorusi?
W jaki sposób zastosować koncepcję Europejskiej
polityki sąsiedztwa w przypadku Białorusi? (s. 55)

Uładzimir Ułachowicz
Plan Działania dla Białorusi – jak zastosować koncepcję
Europejskiej polityki sąsiedztwa dla Białorusi (s. 63)

Miaczysłau Czasnouski
Systemowe przesłanki dla wsparcia Białorusi przez UE (s. 69)

Maciej Krzysztofowicz
Pomoc UE dla Białorusi – przesłanki systemowe (s. 77)

Małgorzata Krystyniak
Współpraca polsko-białoruska w kwestiach wspólnej granicy (s. 83)

Uładzimir Lukiewicz
Pogranicze białorusko-polskie:wczoraj i dziś (s. 91)

Adriana Skorupska
Mniejszość białoruska w Polsce (s. 101)

Michaił Masiukou
Zarys dyplomacji kulturalnej w polityce zagranicznej Białorusi (s. 113)

 

Беларусь i Польшча
пасля пашырэння Еўрапейскага Саюза

Адам Эберхардт
Рэспубліка Беларусь і супрацоўніцтва і інтэграцыя ў Еўропе
– прычыны і наступствы міжнароднай ізаляцыі (C. 121)

Аляксандр Ціхаміраў
Перспектывы саюза Беларусi i Расii ў кантэксце
еўрапейскай iнтэграцыi (C. 135)

Уладзімір Снапкоўскі
Беларусь у кантэксце развiцця адносiн
памiж Расiяй i Еўрапейскiм Саюзам (C. 147)

Славамір Дэмбскі
Умовы i перспектывы стратэгiчнага партнёрства ЕС–РФ (C. 157)

Эрнест Выцішкевіч
План дзеянняў для Беларусi: як прымянiць канцэпцыю
“Еўрапейскай палiтыкi суседства” у адносiнах да Беларусi? (C. 165)

Уладзімір Улаховіч
“Action Plan” для Беларусi– як прымянiць канцэпцыю
“Вялiкай Еўропы” ў Беларусi (C. 173)

Мечыслаў Часноўскі
Ciстэмныя перадумовы дапамогi ЕС для Беларусi (C. 179)

Мацей Кшыштафовіч
Дапамога ЕС для Беларусi – сiстэмныя перадумовы (C. 187)

Малгажата Крысціняк
Польска-беларускае супрацоўнiцтва
па пытаннях агульнай мяжы (C. 193)

Уладзімір Люкевіч
Беларуска-Польскае Памежжа:Учора i Сёння (C. 201)

Андрыяна Скарупска
Беларуская меншасць у Польшчы (C. 213)

Міхаіл Масюкоў
Контуры “культурнай дыпламатыi” ў знешняй
палiтыцы Рэспублiкi Беларусь (C. 223)

 

O AUTORACH / АБ АЎТАРАХ (s. 229)

INSTYTUTY / IНСТЫТУТЫ (s. 231)