Radca prawny
18 LIP 2022

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych poszukuje pracownika na stanowisko: Radca prawny

 

Zakres obowiązków:

 • opracowywanie i/lub weryfikowanie umów i porozumień (w tym w j. angielskim), aktów prawa wewnętrznego, upoważnień i pełnomocnictw;
 • zapewnienie zgodności działalności PISM z obowiązującymi przepisami;
 • sporządzanie opinii prawnych, udzielanie porad prawnych i wyjaśnień oraz informacji dot. obowiązujących przepisów prawnych;
 • opracowywanie odpowiedzi na pisma dot. spraw prawno-administracyjnych; świadczenie pomocy prawnej na rzecz PISM;
 • świadczenie zastępstwa prawnego w postępowaniach administracyjnych oraz sądowych;
 • informowanie o planowanych lub zaistniałych zmianach obowiązujących w stanie prawnym mających wpływ na działalność PISM;

 

Wymagania:

 • min. 3 lata doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku;
 • bardzo dobra znajomość j. angielskiego w mowie i piśmie (co najmniej C1), również Legal English;
 • bardzo dobra znajomość przepisów i praktyki prawa cywilnego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa autorskiego, prawa finansów publicznych, prawa zamówień publicznych;
 • umiejętności: analitycznego myślenia i skutecznej komunikacji;
 • bardzo dobra organizacja pracy;
 • terminowość i rzetelność;
 • doświadczenie w pracy w sektorze jednostek finansów publicznych lub w obsłudze prawnej tych jednostek.

Oferujemy:

 • możliwość rozwoju zawodowego oraz wynagrodzenie adekwatne do doświadczenia i umiejętności,
 • pracę w stabilnej i renomowanej instytucji;
 • uczestnictwo w ciekawych, międzynarodowych projektach.

Wymagane dokumenty:

CV, list motywacyjny, dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje i doświadczenie (w tym kopia dokumentów poświadczających aktualny wpis na listę radców prawnych) oraz skan oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych dla celów procesu rekrutacji prosimy przesyłać do dnia 8 sierpnia 2022 r. na adres: pism@pism.pl

Odpowiemy na wybrane oferty.

 

Inne informacje:

 1. Prosimy o zamieszczenie jednego z poniższych oświadczeń:
 1. Oświadczenie do rekrutacji bieżącej:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Polski Instytut Spraw Międzynarodowych z siedzibą w Warszawie, ul. Warecka 1a, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego”.


.......................................................

Podpis kandydata do pracy

 1. Oświadczenie do rekrutacji bieżącej i przyszłej (wyrażenie zgody jest dobrowolne)

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Polski Instytut Spraw Międzynarodowych z siedzibą w Warszawie, ul. Warecka 1a, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.”


.......................................................

Podpis kandydata do pracy

 

 1. a także następującego oświadczenia dotyczącego ochrony danych osobowych o treści:

„Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych"

Oświadczam, iż zostałem/łam poinformowany/a o tym, że:

 1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Polski Instytut Spraw Międzynarodowych z siedzibą w Warszawie, ul. Warecka 1a,
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: iodo@pism.pl,
 3. dane osobowe (oraz dane do kontaktu – o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody, także w kolejnych naborach pracowników Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 4. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 5. odbiorcą danych osobowych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. np. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii;
 6. dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż trzy miesiące,
 7. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 8. osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji;
 9. podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych.

.......................................................

Podpis kandydata do pracy