portal www.pism.pl >>       wai English wersion

Wartość: 0,00 zł
Ilość: 0
Pliki: 0


szczegóły koszyka

>> logowanie/rejestracja

Strona główna > Regulamin
Płatności

Regulamin Księgarni Internetowej Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych

Definicje

 1. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. 
 2. Czas realizacji zamówienia – jest to czas, w jakim Księgarnia dokona skompletowania i wysłania zamówienia. 
 3. Konsument – osoba fizyczna, która zawarła umowę niezwiązaną bezpośrednio ze swoją działalnością zawodową lub gospodarczą. 
 4. Księgarnia – Księgarnia Internetowa Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych prowadzona przez Polski Instytut Spraw Międzynarodowych z siedzibą przy ul. Wareckiej 1a, 00-950 Warszawa, NIP: PL5252167765, REGON: 016274699, zwany dalej PISM.
 5. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna, która zawarła umowę z Księgarnią Internetową Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.
 6. Regulamin – Regulamin Księgarni Internetowej Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.
 7. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 8. Umowa zawarta poza lokalem Księgarni – umowa z Konsumentem zawarta:
  a) przy jednoczesnej fizycznej obecności stron w miejscu, które nie jest lokalem Księgarni,
  b) w wyniku przyjęcia oferty złożonej przez Konsumenta w okolicznościach, o których mowa w lit. a,
  c) w lokalu Księgarni lub za pomocą środków porozumiewania się na odległość bezpośrednio po tym, jak nawiązano indywidualny i osobisty kontakt z Konsumentem w miejscu, które nie jest lokalem Księgarni, przy jednoczesnej fizycznej obecności stron,
  d) w pozostałych przypadkach określonych w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.).

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Księgarnia działająca pod adresem www.pism.pl/eksiegarnia prowadzi działalność handlową w zakresie sprzedaży detalicznej publikacji PISM w formie drukowanej i elektronicznej. Księgarnia prowadzi sprzedaż wysyłkową na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.
 2. Lokalem Księgarni jest siedziba PISM. 
 3. Kontakt z Księgarnią:
  a) telefoniczny jest możliwy w dni robocze w godzinach 8:30-16:30 pod numerem tel. +48 22 556 80 51;  
  b) przy pomocy poczty elektronicznej na adres publikacje@pism.pl;
  c) faksem na nr +48 22 556 80 99.

§ 2. Zawarcie umowy

 1. Towary i usługi prezentowane na stronie Księgarni nie stanowią oferty handlowej w myśl przepisów kodeksu cywilnego.
 2. Ceny towarów i usług prezentowane na stronie internetowej www.pism.pl/eksiegarnia podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny te nie zawierają kosztów przesyłki.
 3. Kupujący może złożyć zamówienie na towar poprzez:
  a) kliknięcie ikony „Dodaj do koszyka” umieszczonej przy produkcie oraz wypełnienie formularza wysyłkowego na stronie www.pism.pl/eksiegarnia,
  b) kontakt z Księgarnią za pomocą poczty elektronicznej na adres publikacje@pism.pl,
  c) kontakt telefoniczny pod numerem tel. +48 22 556 80 51 w dni robocze w godz. 8:30-16:30.
 4. Zamówienia złożone poprzez nieprawidłowe wypełnienie formularza wysyłkowego bądź rejestracyjnego lub przesłanie niezrozumiałej korespondencji elektronicznej nie będą realizowane.

§ 3. Wykonanie umowy

 1. Kupujący może dokonać zapłaty za towar bądź wykonanie usługi za pomocą:
  a) przelewu bankowego na konto PISM w banku BGK o numerze 54 1130 1017 0020 1235 5620 0022.
  b) gotówką przy odbiorze do rąk doręczyciela,
  c) za pomocą systemu płatniczego Przelewy24. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań.
 2. Księgarnia rozpocznie realizację zamówienia po otrzymaniu całości kwoty należnej za towar oraz koszt dostawy.
 3. Koszt przesyłki ponosi Kupujący.
 4. Koszt przesyłki zamówionych towarów obliczany na podstawie wagi paczki i wybranej formy przesyłki dodawany jest do wartości zamówienia w sposób widoczny i zrozumiały dla Kupującego.
 5. Czas realizacji zamówienia wynosi do 2 dni roboczych od otrzymania potwierdzenia płatności.
 6. W przypadku zapłaty w formie przedpłaty na konto czas realizacji zamówienia uzależniony jest od otrzymania potwierdzenia wpłynięcia środków na konto PISM.
 7. Czas dostawy towaru wynosi:
  – do 2 tygodni od momentu rozpoczęcia realizacji zamówienia w przypadku przesyłki pocztowej,
  – do 4 dni roboczych od momentu rozpoczęcia realizacji zamówienia w przypadku przesyłki kurierem.

§ 4. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument, który zawarł z Księgarnią umowę na odległość lub poza lokalem Księgarni, ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia odbioru przesyłki.
 3. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, Konsument jest zobowiązany poinformować Księgarnię o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia przesłanego pocztą na wskazany poniżej adres Księgarni, za pomocą poczty elektronicznej na adres publikacje@pism.pl lub faksem na numer 22 556 80 99, a następnie niezwłocznie dokonać zwrotu towaru w stanie niepogorszonym do Księgarni na adres:
  Polski Instytut Spraw Międzynarodowych
  ul. Warecka 1a, 00-950 Warszawa
  z dopiskiem „ZWROT”.
  Zwrotu towaru należy dokonać nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument odstąpił od umowy. Konsument ponosi koszty zwrotu towaru pocztą w razie odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem Księgarni. 
 4. Złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy może nastąpić z wykorzystaniem wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Skorzystanie ze wzoru formularza odstąpienia od umowy nie jest obowiązkowe. Wzór formularza odstąpienia od umowy, wraz ze szczegółowym Pouczeniem o prawie odstąpienia od umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, jest dostępny poniżej.
 5. Do zachowania czternastodniowego terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie informacji przed jego upływem.
 6. Odstąpienie od umowy nie jest możliwe w przypadku zakupu publikacji w formie elektronicznej.

§ 5. Skutki odstąpienia od umowy

 1. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem Księgarni, umowę uważa się za niezawartą. 
 2. Niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Księgarnia prześle Konsumentowi potwierdzenie jego otrzymania na podany przez Konsumenta w oświadczeniu adres e-mail.
 3. Księgarnia niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zwrotu towaru oraz oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi dokonane przez niego płatności, z zastrzeżeniem § 4 ust. 3 Regulaminu. Księgarnia dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 4. Księgarnia zastrzega sobie prawo do wstrzymania się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem. 
 5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

§ 6. Reklamacje

 1. Księgarnia jest zobowiązana dostarczyć Kupującemu zamówioną rzecz bez wad fizycznych i prawnych, zmniejszających jej wartość lub użyteczność, o właściwościach, o których Kupujący został zapewniony w trakcie składania zamówienia oraz w stanie zupełnym. 
 2. Kupujący ma prawo zwrócić towar w razie jego niezgodności z umową. 
 3. Kupujący zgłasza reklamację Księgarni pisemnie lub pocztą elektroniczną. 
 4. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji Kupujący zobowiązany jest załączyć szczegółowy opis niezgodności towaru z umową. 
 5. Kupujący zobowiązany jest przesłać Księgarni wadliwy towar, wraz z dowodem zakupu lub jego kopią, na adres:
  Polski Instytut Spraw Międzynarodowych
  ul. Warecka 1a, 00-950 Warszawa
  z dopiskiem „REKLAMACJA”.
 6. Księgarnia rozpatrzy reklamację Kupującego w terminie 7 dni od otrzymania towaru oraz opisu niezgodności. 
 7. W razie rozpatrzenia reklamacji na korzyść Kupującego, Księgarnia wymieni Kupującemu reklamowany towar na pełnowartościowy i odeśle na własny koszt w terminie 14 dni. W braku możliwości wymiany towaru (np. z powodu wyczerpania nakładu), Kupujący ma prawo odstąpić od umowy, a Księgarnia zwróci Kupującemu całkowitą należność za reklamowany towar w terminie 14 dni. Kupujący może również – zamiast odstępowania od umowy – zażądać stosownego obniżenia ceny. 
 8. Przesyłki za pobraniem nie będą przyjmowane. Koszt wysyłki reklamowanego towaru zostanie zwrócony Kupującemu przez Księgarnię przelewem na rachunek bankowy podany przez Kupującego.

§ 7. Ochrona prywatności i danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Kupującego jest Polski Instytut Spraw Międzynarodowych z siedzibą przy ul. Wareckiej 1a, 00-950 Warszawa.
 2. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji umowy i wykonywania uprawnień Stron z niej wynikających.
 3. Jeśli Kupujący wyrazi na to zgodę, dane są przetwarzane również w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez PISM.
 4. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.
 5. Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych, żądania ich korekty lub uzupełnienia oraz ich usunięcia.

§ 8. Postanowienia końcowe

 1. Księgarnia informuje, że Konsument ma możliwość skorzystania m.in. z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  – wystąpienie do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Księgarnią,
  – wystąpienie do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu między Konsumentem, a Księgarnią wynikłego z zawartej umowy.
  Ponadto, Konsument może uzyskać niezbędne informacje i pomoc od:
  – powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów;
  – organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów;
  – Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.).


Drukuj do PDFDo góry

Copyright © 2005 - 2019 POLSKI INSTYTUT SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH; WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
UL. WARECKA 1A; SKR. POCZT. NR 1010; 00-950 WARSZAWA 1
TEL.:+48 (22) 556 80 00, FAX: +48 (22) 556 80 99, E-MAIL: PISM@PISM.PL

powered by WEB interface

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych – Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) Polski Instytut Spraw Międzynarodowych informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polski Instytut Spraw Międzynarodowych z siedzibą w Warszawie, ul. Warecka 1a, 00-950 Warszawa;
2. Za ochronę danych osobowych w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych odpowiada Inspektor Ochrony Danych, e-mail: iodo@pism.pl, tel. 22 556 80 50;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umów sprzedaży publikacji oferowanych przez Księgarnię PISM oraz utrzymywania konta użytkownika w Księgarni PISM;
4. Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty współpracujące z Księgarnią PISM;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji w/w umowy i utrzymywania konta użytkownika – do czasu usunięcia konta użytkownika, a następnie zostaną poddane archiwizacji i będą przechowywane przez okres 10 lat;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania będzie skutkować odmową realizacji umowy.
Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Zgoda może być wycofana w każdym czasie, w dowolny sposób. Wycofanie zgody jest wolne od opłat. Ja niżej podpisany/a wyrażam swoją wolę, zgodnie z zaznaczeniami poniżej.
Ja niżej podpisany/a wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polski Instytut Spraw Międzynarodowych moich danych osobowych zawartych w złożonym przeze mnie dokumencie dla potrzeb niezbędnych do realizacji umów sprzedaży publikacji oferowanych przez Księgarnię PISM oraz utrzymywania konta użytkownika w Księgarni PISM, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych – Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.).

ACCEPT zamknij