portal www.pism.pl >>       wai English wersion

Wartość: 0,00 zł
Ilość: 0
Pliki: 0


szczegóły koszyka

>> logowanie/rejestracja

Strona główna > Książki
Płatności
Kryzys 1939 roku w interpretacjach polskich i rosyjskich historyków

Kryzys 1939 roku w interpretacjach polskich i rosyjskich historyków

Sławomir Dębski, Michaił Narinski (red.)
ISBN: 978-83-89607-74-4
Liczba stron: 479
Rok wydania: 2009

Próba odpowiedzi na niesłabnące zainteresowanie przyczynami wybuchu II wojny światowej. Tom zawiera opracowania historyków polskich i rosyjskich.

Cena rynkowa: 40,00 zł
Nasza cena: 20,00 zł

Niniejsza książka jest próbą odpowiedzi na niesłabnące i w Polsce, i w Rosji zainteresowanie przyczynami wybuchu II wojny światowej. Pomysł tej publikacji zrodził się na marginesie prac polsko-rosyjskiej Grupy do Spraw Trudnych w 2008 r. Zamiarem redaktorów było uchwycenie aktualnego stanu i kierunku rozwoju interpretacji historycznych przyczyn wybuchu II wojny światowej, z uwzględnieniem najnowszych trendów w polskiej i rosyjskiej historiografii oraz możliwie pełnej dostępnej obecnie podstawy źródłowej.

Naszym celem nie było więc uzgodnienie stanowisk, interpretacji i ocen, ale oddanie w sposób możliwie reprezentatywny obecnego spektrum poglądów, wskazanie na źródła występowania różnic. Do udziału w projekcie zaprosiliśmy znakomitych badaczy, którzy w ostatnich latach zaprezentowali w opracowaniach monograficznych, dziesiątkach artykułów i wystąpień konferencyjnych nowatorskie i oryginalne w skali światowej interpretacje.

Wstęp

1. Układ monachijski i pakt Ribbentrop-Mołotow a przyczyny wybuchu II wojny światowej

Sławomir Dębski - Układ monachijski i pakt Ribbentrop-Mołotow siedemdziesiąt lat później - problemy, interpretacje, oddziaływanie

Władisław Smirnow - Konferencja monachijska i sowiecko-niemiecki pakt o nieagresji w dyskusjachhistoryków rosyjskich

2. Polityka zagraniczna III Rzeszy w latach 1938-1939

Stanisław Żerko - Niemiecka polityka zagraniczna w przededniu II wojny światowej

Wiaczesław Daszyczew - Niemiecka polityka zagraniczna w przededniu II wojny światowej

3. Polityka zagraniczna Związku Sowieckiego w latach 1938-1939

Mariusz Wołos - Polityka zagraniczna ZSRR w latach 1938-1939

MichaiŁ Mieltiuchow - Związek Sowiecki w polityce europejskiej (jesień 1938 r. - lato 1939 r.)

4. Polityka zagraniczna Wielkiej Brytanii i Francji w latach 1938-1939

Jacek Tebinka - Polityka zagraniczna Wielkiej Brytanii i Francji  - od appeasementu do powstrzymywania

Natalija Kapitonowa - Polityka Wielkiej Brytanii od Monachium do paktu Ribbentrop-Mołotow: od appeasementu do polityki gwarancji?

Jewgienija Obiczkina - Dyplomacja francuska w przededniu wybuchu II wojny światowej. Od appeasementu do polityki powstrzymywania i gwarancji

5. Polska między Związkiem Sowieckim i Niemcami w 1939 roku

Marek Kornat - Polska między Niemcami a Związkiem Sowieckim (1938-1939). Koncepcje polityczne ministra Józefa Becka i sytuacja międzynarodowa

Siergiej Słucz - Polityka III Rzeszy i Związku Sowieckiego wobec Polski (październik 1938 r. - sierpień 1939 r.)

6. Sowiecko-polski konflikt zbrojny we wrześniu 1939 roku

Jakub Wojtkowiak - Radziecko-polski konflikt zbrojny we wrześniu 1939 r.

Natalija Lebiediewa - Wrzesień 1939 r.: Polska między Niemcami a Związkiem Sowieckim

Noty o autorach

Sławomir Dębski (ur. 1971) – dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych; redaktor naczelny „Polskiego Przeglądu Dyplomatycznego” i rosyjskojęzycznego kwartalnika „Europa”; analityk, ekspert w zakresie współczesnych stosunków międzynarodowych i polskiej polityki zagranicznej. Członek polsko-rosyjskiej Grupy do Spraw Trudnych. Doktor nauk historycznych. Autor monografii Między Berlinem a Moskwą. Stosunki niemiecko-sowieckie 1939–1941, wyd. I: Warszawa 2003, wyd. II: Warszawa 2007. Redaktor tomu Polskie Dokumenty Dyplomatyczne listopad–grudzień 1918, Warszawa 2008. Współredaktor tomu Polish Documents on Foreign Policy, 24 October 1938 – 30 September 1939, Warszawa 2009.

Michaił Narinski (ur. 1942) – profesor, kierownik Katedry Stosunków Międzynarodowych i Polityki Zagranicznej Rosji Moskiewskiego Państwowego Uniwersytetu Stosunków Międzynarodowych (MGIMO). Zastępca przewodniczącego rosyjskiej delegacji do Grupy do Spraw Trudnych. Doktor nauk historycznych. Autor wielu prac na temat polityki zagranicznej Rosji i stosunków międzynarodowych, w tym monografii Sojuzniki w wojnie, 1941–1945, Moskwa 1995, oraz zbioru dokumentów Komintiern i wtoraja mirowaja wojna, t. 1: Moskwa 1994, t. 2: Moskwa 1998.

Władisław Smirnow (ur. 1929) – profesor na Wydziale Historycznym Moskiewskiego Państwowego Uniwersytetu im. Łomonosowa. Doktor habilitowany nauk historycznych. Autor monografii: Francyja wo wriemia wtoroj mirowoj wojny, Moskwa 1961; Strannaja wojna i porażenije Francyi, Moskwa 1963. Ostatnio opublikował prace: Francyja w XX wiekie, Moskwa 2001, oraz Kratkaja istorija wtoroj mirowoj wojny, Moskwa 2005. Współautor podręcznika z zakresu najnowszej historii świata dla klasy 11 (do 2008 r. ukazało się 11 wydań). Autor rozdziałów poświęconych najnowszej historii Francji oraz II wojnie światowej we wszystkich podręcznikach dla szkół wyższych wydawanych przez Wydział Historyczny Uniwersytetu im Łomonosowa w latach 1975–2004.

Stanisław Żerko (ur. 1961) – docent w Instytucie Zachodnim w Poznaniu. Doktor habilitowany nauk historycznych. Autor monografii: Wymarzone przymierze Hitlera. Wielka Brytania w narodowosocjalistycznych koncepcjach i w polityce III Rzeszy do 1939 r., Poznań 1995; Stosunki polsko-niemieckie 1938–1939, Poznań 1998; Niemiecka polityka zagraniczna 1933–1939, Poznań 2005. Redaktor tomu Polskie Dokumenty Dyplomatyczne styczeń–sierpień 1939, Warszawa 2005.

Wiaczesław Daszyczew (ur. 1925) – pracownik naukowy Centrum Międzynarodowych Studiów Ekonomicznych i Politycznych Instytutu Ekonomii Rosyjskiej Akademii Nauk. Doktor habilitowany nauk historycznych. Uczestnik Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, oficer rozpoznania w sztabie 4. Frontu Ukraińskiego.Wlatach 1958–1969 kierował sekcją zagranicznej historii wojskowości w piśmie „Wojenno-istoriczeskij żurnał”. Były wykładowca Akademii Dyplomatycznej Ministerstwa SprawZagranicznych ZSRR i wielu niemieckich uniwersytetów.

Mariusz Wołos (ur. 1968) – dyrektor Stacji Naukowej PAN w Moskwie i stały przedstawiciel PAN przy Rosyjskiej Akademii Nauk. Profesor Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz docent w Instytucie Historii PAN w Warszawie. Doktor habilitowany nauk historycznych. Autor książek: Alfred Chłapowski (1874–1940). Biografia ambasadora Polski we Francji, Toruń 1999; Francja–ZSRR. Stosunki polityczne w latach 1924–1932, Toruń 2004. Redaktor tomu Polskie Dokumenty Dyplomatyczne 1931, Warszawa 2008.

Michaił Mieltiuchow (ur. 1966) – pracownik naukowy Rosyjskiego Instytutu Badawczego Dokumentowania i Archiwistyki. Doktor habilitowany nauk historycznych. Autor głośnej monografii Upuszczennyj szans Stalina. Sowietskij Sojuz i bor’ba za Jewropu: 1939–1941 (Dokumienty, fakty, sużdienija), wyd. I: Moskwa 2000, wyd. II: Moskwa 2007, a także książek: Sowietsko-polskije wojny. Wojenno-politiczeskoje protiwostojanije 1918–1939 gg., Moskwa 2001, i Oswoboditielnyj pachod Stalina, Moskwa 2006.

Jacek Tebinka (ur. 1964) – profesor w Zakładzie Historii Najnowszej i Myśli Politycznej XIX i XX wieku Instytutu Politologii Uniwersytetu Gdańskiego. Doktor habilitowany nauk historycznych. Autor monografii: Polityka brytyjska wobec problemu granicy polsko-radzieckiej 1939–1945, Warszawa 1998, oraz Nadzieje i rozczarowania. Polityka Wielkiej Brytanii wobec Polski 1956–1970, Warszawa 2005.

Natalija Kapitanowa (ur. 1949) – profesor w Katedrze Historii i Polityki Państw Europy i Ameryki MGIMO. Doktor habilitowany nauk historycznych. Specjalizuje się w polityce zagranicznej Wielkiej Brytanii. Współautorka monografii: Sowietsko-anglijskije otnoszenija, 1945–1979 gg., Moskwa 1979; autorka książek: Wnieszniaja politika Wielikobritanii, 1979–1990 gg., Moskwa 1996, i Prioritiety wnieszniej politiki Wielikobritanii, 1990–1997 gg., Moskwa 1999.

Jewgienija Obiczkina (ur. 1955) – profesor w Katedrze Stosunków Międzynarodowych i Polityki Zagranicznej Federacji Rosyjskiej. Doktor habilitowany nauk historycznych. Autorka monografii: Francyja na rubieże XX–XXI wiekow: krizis idienticznosti, Moskwa 2003; Francyja w poiskach wnieszniepoliticzeskich orientirow w postbipolarnom mirie, Moskwa 2005.

Marek Kornat (ur. 1971) – docent w Zakładzie Dziejów Systemów Totalitarnych i II Wojny Światowej Instytutu Historii PAN, profesor na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doktor habilitowany nauk historycznych. Autor monografii: Polska 1939 roku wobec paktu Ribbentrop–Mołotow. Problem zbliżenia niemiecko-sowieckiego w polityce zagranicznej II Rzeczypospolitej, Warszawa 2002; Bolszewizm – totalitaryzm – rewolucja – Rosja. Początki sowietologii i studiów nad systemami totalitarnymi w Polsce (1918–1939), t. 1–2, Kraków 2003–2004; książki Polityka równowagi (1934–1939). Polska między Wschodem a Zachodem, Kraków 2007. Redaktor tomu Polskie Dokumenty Dyplomatyczne 1938, Warszawa 2007.

Siergiej Słucz (ur. 1944) – pracownik naukowy Instytutu Słowianoznawstwa Rosyjskiej Akademii Nauk. Doktor nauk historycznych. Jeden z najwybitniejszych rosyjskich znawców problematyki stosunków niemiecko-sowieckich w pierwszej połowie XX w. Ostatnio opublikował m.in. artykuł Sowietsko-giermanskije otnoszenija w sientiabrie–diekabrie 1939 goda i wopros o wstuplenii SSSR wo wtoruju mirowuju wojnu, „Otieczestwiennaja istorija” 2000, nr 5, s. 46–58.

Jakub Wojtkowiak (ur. 1968) – pracownik naukowy Instytutu Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Doktor habilitowany nauk historycznych. Autor monografii poświęconych Armii Czerwonej: Stosunki radziecko-japońskie w latach 1931–1941, Poznań 2000; Polowanie na „dalniewostoczników”. Represje wobec korpusu oficerskiego dalekowschodniego zgrupowania radzieckich sił zbrojnych w latach 1936–1939, Poznań 2007.

Natalija Lebiediewa (ur. 1936) – kierownik centrum publikacji dokumentów do historii XX w. Instytutu Historii Powszechnej Rosyjskiej Akademii Nauk. Doktor habilitowany nauk historycznych. Autorka głośnej monografii Katyn’: priestuplenije protiw czełowieczestwa, Moskwa 1994 (wydanie polskie: Katyń. Zbrodnia przeciwko ludzkości, Warszawa 1997). Współredaktor zbiorów materiałów źródłowych dokumentujących zbrodnię katyńską: Katyn’: Plenniki nieobjawlennoj wojny. Dokumienty i matieriały, Moskwa 1997; Katyn’. 1940–2000. Dokumienty, Moskwa 2001; Katyń. Dokumenty zbrodni, t. 1: Warszawa 1995, t. 2: Warszawa 1998, t. 3: Warszawa 2001, t. 4: Warszawa 2006.

Kryzys 1939 roku w interpretacjach polskich i rosyjskich historyków Sławomir Dębski, Michaił Narinski (red.) plik w formacie PDF 30,00 zł
Kryzys 1939 - Spis treści plik w formacie PDF 0,00 zł
plik w formacie PDF do ściągnięcia
Kryzys 1939 - Wstęp Sławomir Dębski, Michaił Narinski (red.) plik w formacie PDF 0,00 zł
plik w formacie PDF do ściągnięcia
Układ monachijski i pakt Ribbentrop–Mołotow siedemdziesiąt lat później - problemy, interpretacje, oddziaływanie Sławomir Dębski plik w formacie PDF 4,00 zł
Konferencja monachijska i sowiecko-niemiecki pakt o nieagresji w dyskusjach historyków rosyjskich Władisław Smirnow plik w formacie PDF 4,00 zł
Niemiecka polityka zagraniczna w przededniu II wojny światowej Stanisław Żerko plik w formacie PDF 4,00 zł
Niemiecka polityka zagraniczna w przededniu II wojny światowej Wiaczesław Daszyczew plik w formacie PDF 4,00 zł
Polityka zagraniczna ZSRR w latach 1938–1939 Mariusz Wołos plik w formacie PDF 4,00 zł
Związek Sowiecki w polityce europejskiej (jesień 1938 r. – lato 1939 r.) Michaił Mieltiuchow plik w formacie PDF 4,00 zł
Polityka zagraniczna Wielkiej Brytanii i Francji – od appeasementu do powstrzymywania Jacek Tebinka plik w formacie PDF 4,00 zł
Polityka Wielkiej Brytanii od Monachium do paktu Ribbentrop-Mołotow: od appeasementu do polityki gwarancji? Natalija Kapitonowa plik w formacie PDF 4,00 zł
Dyplomacja francuska w przededniu wybuchu II wojny światowej. Od appeasementu do polityki powstrzymywania i gwarancji Jewgienija Obiczkina plik w formacie PDF 4,00 zł
Polska między Niemcami a Związkiem Sowieckim (1938–1939). Koncepcje polityczne ministra Józefa Becka i sytuacja międzynarodowa Marek Kornat plik w formacie PDF 4,00 zł
Polityka III Rzeszy i Związku Sowieckiego wobec Polski (październik 1938 r. – sierpień 1939 r.) Siergiej Słucz plik w formacie PDF 4,00 zł
Radziecko-polski konflikt zbrojny we wrześniu 1939 r. Jakub Wojtkowiak plik w formacie PDF 4,00 zł
Wrzesień 1939 r.: Polska między Niemcami a Związkiem Sowieckim Natalija Lebiediewa plik w formacie PDF 4,00 zł
Kryzys 1939 - O autorach plik w formacie PDF 0,00 zł
plik w formacie PDF do ściągnięcia


Drukuj do PDFDo góry

Copyright © 2005 - 2018 POLSKI INSTYTUT SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH; WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
UL. WARECKA 1A; SKR. POCZT. NR 1010; 00-950 WARSZAWA 1
TEL.:+48 (22) 556 80 00, FAX: +48 (22) 556 80 99, E-MAIL: PISM@PISM.PL

powered by WEB interface

Portal PISM wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
Akceptuję politykę prywatności portalu. zamknij